خاطرات

5 PM

برای کشتن پروانه اوراله نکن،بال هایش رابپین،خاطرات پروازاوراخواهدکشت

♥ اگه عاشقی...♥ - تنهاخاطراتت باقی مانده اند...
چهار شنبه 14 / 9 / 1390به قلم: Darya

سخت ترین لحظه

5 PM

میدونی سخت ترین لحظه توزدگی آدماچیه؟واسه کسی که دوسش داری یه تجربه باشی

♥ اگه عاشقی...♥ - تنهاخاطراتت باقی مانده اند...
چهار شنبه 14 / 9 / 1390به قلم: Darya

بدرقه

5 PM


 

اگه زندگیم دریه کاسه آب خلاصه میشد

اون روبدرقه راهت میکردم

♥ اگه عاشقی...♥ - تنهاخاطراتت باقی مانده اند...
چهار شنبه 14 / 9 / 1390به قلم: Darya

هنوز

5 PM

هنوزانقدربزرگ نشده ام که ندیدنت رابتوانم گریه نکنم

♥ اگه عاشقی...♥ - تنهاخاطراتت باقی مانده اند...
چهار شنبه 14 / 9 / 1390به قلم: Darya

فراموش نمیکنم

4 PM

هرگزفراموش نمیکنم که برای داشتن تودلی رابه دریازدم که ازآب واهمه داشت.

♥ اگه عاشقی...♥ - تنهاخاطراتت باقی مانده اند...
چهار شنبه 14 / 9 / 1390به قلم: Darya

عشق واقعی

4 PM

پایان عشق واقعی گریه نخواهدبودچون عشق واقعی پایان نخواهدداشت.

♥ اگه عاشقی...♥ - تنهاخاطراتت باقی مانده اند...
چهار شنبه 14 / 9 / 1390به قلم: Darya

دوبچه شرور

4 PM

یک سمت تویی وعشق،مرگی ساده/یک سمت جهان به قتل من آماده1/میترسم!مثل بچه گنجشکی که/دردست دوبچه شرورافتاده

♥ اگه عاشقی...♥ - تنهاخاطراتت باقی مانده اند...
چهار شنبه 14 / 9 / 1390به قلم: Darya

دوست داشتن

4 PM

دوست داشتن رابایدازبرگ درختان یادگرفت.وقتی زردمیشند.وقتی ازدرخت جدامیشند.پای همون درخت می افتندومیمیرند

♥ اگه عاشقی...♥ - تنهاخاطراتت باقی مانده اند...
چهار شنبه 14 / 9 / 1390به قلم: Darya

دوست

4 PM

 


 

گفتند"دوست"چندبخشه؟

گفتم:کارش ازروستاوبخش وشهروکشورگذشته"یه دنیاست"

 

♥ اگه عاشقی...♥ - تنهاخاطراتت باقی مانده اند...
چهار شنبه 14 / 9 / 1390به قلم: Darya

فاصله ها

4 PM

همیشه ازفاصله هاگله میکنیم.شایدیادمان رفته که:درمشق های کودکی برای فهمیدن کلمات کمی فاصله هم لازم بود

♥ اگه عاشقی...♥ - تنهاخاطراتت باقی مانده اند...
چهار شنبه 14 / 9 / 1390به قلم: Darya

تنهاسوال من

4 PM

 

پرسیدنددوستش داری؟

گفتم:دنیای من است

گفتند:دوستت دارد؟

گفتم:تنهاسوال من است!

 

♥ اگه عاشقی...♥ - تنهاخاطراتت باقی مانده اند...
چهار شنبه 14 / 9 / 1390به قلم: Darya

به یادتم

4 PM

به وسعت قلب کوچکم به یادت هستم شایدکم باشداماقلب هرکس تمام زندگی اوست

♥ اگه عاشقی...♥ - تنهاخاطراتت باقی مانده اند...
چهار شنبه 14 / 9 / 1390به قلم: Darya

خورشید

4 PM

خورشیدبهم گفت چراوقتی عزیزت بهت اس ام اس نمیده فراموشش نمیکنی؟گفتم مگه وقتی توغروب میکنی آسمون فراموشت میکنه
؟

♥ اگه عاشقی...♥ - تنهاخاطراتت باقی مانده اند...
چهار شنبه 14 / 9 / 1390به قلم: Darya

یادتو

4 PM

 

روزهارفت ولی یادتوکمرنگ نشد

 

سال هارفت ودل ساده من سنگ نشد

 

ذهن من بسترصدخاطره بایادتوبود

نامت ازصفحه این خاطره کم رنگ نبود

♥ اگه عاشقی...♥ - تنهاخاطراتت باقی مانده اند...
چهار شنبه 14 / 9 / 1390به قلم: Darya

نگه داشتن دوست

4 PM

نگه داشتن دوست مثل نگه داشتن آب توی کف دستته.فکرمیکنی تودستته.اماوقتی دستتوبازمی کنی میبینی هیچی ازش نمونده جزخیسی خاطرات

♥ اگه عاشقی...♥ - تنهاخاطراتت باقی مانده اند...
چهار شنبه 14 / 9 / 1390به قلم: Darya

4 PM

 

شریکم باتودراین درد/منم مثل توغم دارم/منم محتاج لبخندم/منم دستاتوکم دارم/ازاین بازی طولانی/منم مثل تودلگیرم/منم باعشق درگیرم/منم بی عشق میمیرم

 

♥ اگه عاشقی...♥ - تنهاخاطراتت باقی مانده اند...
چهار شنبه 14 / 9 / 1390به قلم: Darya

باران

4 PM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

باران بهانه ایست تاچندلحظه زیرچتدم بمانی.

کاش تاابدباران ببارد

فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا ساز

فونت زيبا ساز

♥ اگه عاشقی...♥ - تنهاخاطراتت باقی مانده اند...
چهار شنبه 14 / 9 / 1390به قلم: Darya

صفحه قبل 1 ... 5 6 7 8 9 ... 10 صفحه بعد